Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về hoàn trả hồ sơ bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với trường hợp hết thời gian tập sự hoặc không thực hiện chế độ tập sự và trường hợp khác - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-hoaI-n-traI--hoI--so-boI--nhiem-vao-chuc-danh-n.docx (0 Kb)
    Download