Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-ho-so-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-doi.pdf (583.3 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-ho-so-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-doi.xlsx (4.1 Kb)
    Download