Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố. - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-gop-y-du-thao-quyet-dinh-dieu-chinh-bo-sung-dan.pdf (1.64 Mb)
    Download