Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về đề nghị bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Thủ Đức; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (công lập)) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-de-nghi-bo-sung-danh-muc-may-moc-thiet-bi-chuye.pdf (1.12 Mb)
    Download