Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về đề nghị báo cáo kết quả vận động tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng Kế hoạch Tài chính

Administrator
  • File name: 0-ve-de-nghi-bao-cao-ket-qua-van-dong-tai-tro-theo-t.doc (8.2 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-de-nghi-bao-cao-ket-qua-van-dong-tai-tro-theo-t.xlsx (4 Kb)
    Download