Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

về đánh giá thực hiện các Thông tư về chuẩn nghề nghiệp GV, CBQLCSGDPT và kết quả bồi dưỡng 02 mô-đun cho GV, CBQLCSGDPT cổt cán (Danh sách về thời gian sẽ gửi cụ thể lại cho các đơn vị sau) - Phòng TCCB

Administrator
Danh sách về thời gian sẽ gửi cụ thể lại cho các đơn vị sau
  • File name: 0-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chuan-nghe-n.pdf (307.3 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chuan-nghe-n.pdf (1.91 Mb)
    Download
  • File name: 2-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chuan-nghe-n.pdf (348 Kb)
    Download