Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2021 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
 • File name: 0-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-cac-lop-b.pdf (423.3 Kb)
  Download
 • File name: 1-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-cac-lop-b.pdf (302.4 Kb)
  Download
 • File name: 2-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-cac-lop-b.xls (0 Kb)
  Download
 • File name: 3-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-cac-lop-b.pdf (368.8 Kb)
  Download
 • File name: 4-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-cac-lop-b.xls (4.1 Kb)
  Download
 • File name: 5-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-cac-lop-b.pdf (447.7 Kb)
  Download
 • File name: 6-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-cac-lop-b.xls (4 Kb)
  Download