Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-che-do-phu-cap-tham-nien-nha-giao-doi-voi-vien.pdf (696.9 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-che-do-phu-cap-tham-nien-nha-giao-doi-voi-vien.pdf (698.8 Kb)
    Download