Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Administrator