Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về cập nhật, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại các cơ sở giáo dục - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời cập nhật, rà soát, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại đơn vị