Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo tình hình thực hiện tự chủ năm 2020 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Giám đốc TT.GDTX trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tu-chu-nam-2020-the.pdf (470.6 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tu-chu-nam-2020-the.xlsx (4.1 Kb)
    Download