Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo tình hình thực hiện nguồn cải cách tiền lương năm 2020 và nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nguon-cai-cach-tien.pdf (686.8 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nguon-cai-cach-tien.xlsx (4.2 Kb)
    Download