Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập; Hiệu trưởng trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-cong.pdf (489.2 Kb)
    Download