Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo tình hình ký hợp đồng và tiếp nhận tài sản công năm 2020 thuộc danh mục mua sắm tập trung Thành phố (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-tinh-hinh-ky-hop-dong-va-tiep-nhan-tai.pdf (3.07 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-tinh-hinh-ky-hop-dong-va-tiep-nhan-tai.xlsx (0 Kb)
    Download