Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi). (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện). - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-tien-do-thuc-hien-chi-tieu-300-phong-ho.doc (0 Kb)
    Download