Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố (Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường mầm non công lập trực thuộc Sở) - Phòng Kế hoạch Tài chính

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-nhu-cau-kinh-phi-thuc-hien-che-do-theo.pdf (592.7 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-nhu-cau-kinh-phi-thuc-hien-che-do-theo.xlsx (4 Kb)
    Download