Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam.pdf (86.7 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam.xlsx (4.1 Kb)
    Download