Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nghi-dinh-so-1272018n.pdf (403.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nghi-dinh-so-1272018n.pdf (708.9 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nghi-dinh-so-1272018n.pdf (745.7 Kb)
    Download