Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-6-thang-dau-nam-2021.docx (8.6 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-6-thang-dau-nam-2021.xlsx (4.5 Kb)
    Download