Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới năm học 2021-2022 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện). - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-cong-tac-chuan-bi-co-so-vat-chat-nam-ho.pdf (642.2 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-cong-tac-chuan-bi-co-so-vat-chat-nam-ho.xls (0 Kb)
    Download