Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về báo cáo các chỉ tiêu xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch NSNN 03 năm 2022 - 2024 của đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo các quận - huyện (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-bao-cao-cac-chi-tieu-xay-dung-du-toan-nsnn-nam.pdf (602.8 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-bao-cao-cac-chi-tieu-xay-dung-du-toan-nsnn-nam.xlsx (4.3 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-bao-cao-cac-chi-tieu-xay-dung-du-toan-nsnn-nam.xls (0 Kb)
    Download