Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 9/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 9/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 17 Bài 33 : MẪU NGUYÊN TỬ BO TIẾT 18 Bài 34 : SƠ LƯỢC VỀ LAZE