Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 8/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 8/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 15: ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ, ĐẶC TRƯNG SINH LÝ CỦA ÂM TIẾT 16: TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2