Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 7/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 7/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 13: SÓNG DỪNG TIẾT 14: BÀI TẬP SÓNG DỪNG