Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 5/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 5/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 9: BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ĐỀ THAM KHẢO LÝ 12 TIẾT 10: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ