Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12- TUẦN 3/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12- TUẦN 3/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 5-6: BÀI TẬP DẠNG 2: CON LẮC LÒ XO