Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 2/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 12 - TUẦN 2/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 3: DAO ĐỘNG CON LẮC LÒ XO - CON LẮC ĐƠN TIẾT 4: TỔNG HỢP CÔNG THỨC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CON LẮC LÒ XO - CON LẮC ĐƠN