Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 9/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 9/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 17 CHƯƠNG VII : MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG ________________________________________ Bài 28 : LĂNG KÍNH TIẾT 18 Bài 29 : THẤU KÍNH MỎNG