Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 4/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 11 - TUẦN 4/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 7: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TIẾT 8: ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ