Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 9/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 9/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 17 Bài 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG TIẾT 18 : BÀI TẬP * Phương trình trạng thái của khí lý tưởng.