Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 8/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 8/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 15_Bài 30: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ TIẾT 16 : BÀI TẬP