Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 7/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 7/HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
Bài 28: CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ Bài 29 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ MA-RI-ỐT BÀI TẬP * Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ_Ma-ri-ốt.