Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 6/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 6/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 11: CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CHẤT ĐIỂM Tiết 12 BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN