Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 5/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 5/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 9: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Tiết 10 PHÉP ĐO SAI SỐ CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ