Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 4/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 4/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 7: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TIẾT 8: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU