Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 2/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 2/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 3-4: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.