Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 1/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 1/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 1+2: Chuyển động cơ - Chuyển động thẳng đều - Chuyển động thẳng biến đổi đều