Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 14/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 14/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 27 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định TIẾT 28 Ngẫu lực