Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 13/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 13/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 25 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều TIẾT 26 Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế