Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 11/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 11/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 21-22 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song