Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Lý - KTCN

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 10/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

VẬT LÝ KHỐI 10 - TUẦN 10/HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Tổ Lý
TIẾT 19 LỰC HƯỚNG TÂM TIẾT 20 BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG