Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thủ trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi, phân công quản lý, phụ trách

Thủ trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi, phân công quản lý, phụ trách

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về PBGDPL File thứ 1: 4511-ub-pbgdpl2022_742022102421.pdf
Tác giả: Thúy UyênNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng