Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân - Sở HCM

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả

Thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013-2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư Tác giả: Thúy UyênTải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-tuyen-truyen-du-an-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-c.pdf (1.79 Mb)
    Download
  • File name: 1-tuyen-truyen-du-an-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-c.pdf (1.79 Mb)
    Download