Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Sử - GDCD

Tuần 15. Lịch sử 12. CÂU 15: Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 → 8/1945  (Cao trào kháng Nhật cứu nước)

Tuần 15. Lịch sử 12. CÂU 15: Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 → 8/1945 (Cao trào kháng Nhật cứu nước)

Tổ Sử
Tuần 15. Lịch sử 12. CÂU 15: Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 → 8/1945 (Cao trào kháng Nhật cứu nước)