Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Sử - GDCD

Tuần 12. Lịch sử 15. CÂU 15: Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 → 8/1945  (Cao trào kháng Nhật cứu nước)

Tuần 12. Lịch sử 15. CÂU 15: Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 → 8/1945 (Cao trào kháng Nhật cứu nước)

Tổ Sử
Tuần 12. Lịch sử 15. CÂU 15: Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 → 8/1945 (Cao trào kháng Nhật cứu nước)