Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Triển khai Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Căn cứ Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 20209 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế;Căn cứ Kế hoạch số 622/KH-STP-TC ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp về công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh