Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán - Tin Học

TOÁN-TUẦN 6

TOÁN-TUẦN 6

Tổ Toán
Các em học sinh Khối 10, Khối 11, Khối 12 vào đúng khối học để tải bài học TUẦN 6

I. KHỐI 10

1. Đại Số

 

2. Hình học

 

II. KHỐI 11

1. Đại Số và Giải Tích

 

2. Hình Học

 

III. KHỐI 12

1. Giải Tích

Bài 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ-CÁC DẠNG ĐỒ THỊ (TT)

Bài 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ

 

 

2. Hình Học

NÓN-TRỤ-CẦU