Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tình hình giải quyết TTHC năm 2020 (trích Báo cáo Công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020) - Sở giáo dục

Tình hình giải quyết TTHC năm 2020 (trích Báo cáo Công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020) - Sở giáo dục

Administrator

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm là 7.250, trong đó:

  • Số hồ sơ mới tiếp nhận: 7.185
  • Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 65.

- Kết quả giải quyết TTHC: 

  • Số hồ sơ đã giải quyết: 7.204; trong đó: đúng hạn: 7.204; quá hạn: 0.
  • Số hồ sơ đang giải quyết: 46; trong đó: chưa đến hạn: 46; quá hạn: 0.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu Hiền