Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán

Tin 11 - Bài 1 - Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Tin 11 - Bài 1 - Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Tổ Tin

Các em bấm vào đường link sau để xem lại nội dung bài học và luyện tập

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/uploads/images/50/files/Tin_11_Bai_ 1_Khai_niem_lap_trinh_va_ngon_ngu_lap_trinh.pdf