Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo về việc triển khai bồi dưỡng đại trà mo-đun 3 cho GV & CBQLCSGDPT và hoàn thành báo cáo TEMIS - Phòng TCCB

Administrator
Hầu hết các đơn vị chưa hoàn thành việc up minh chứng lên hệ thống TEMIS để hoàn thành đánh giá chuẩn năm 2020. Các đơn vị tự kiểm tra đôn đốc nhắc nhở giáo viên hoàn thành up minh chứng trên trang https://temis.csdl.edu.vn/ để được tiếp tục tham dự tập huấn mô đun 3. Danh sách đơn vị chưa hoàn thành up việc up minh chứng sẽ cập nhật cụ thể sau. Trân trọng./.
 • File name: 0-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-dai-tra-mo.pdf (566.6 Kb)
  Download
 • File name: 1-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-dai-tra-mo.pdf (626.9 Kb)
  Download
 • File name: 2-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-dai-tra-mo.pdf (1.33 Mb)
  Download
 • File name: 3-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-dai-tra-mo.pdf (699.4 Kb)
  Download
 • File name: 4-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-dai-tra-mo.xlsx (0 Kb)
  Download